Diberdayakan oleh Blogger.

Contoh Proposal mendapatkan Bantuan Program Pelatihan dan Produktivitas Depnaker

LPK Sinar karya mandiri  yang berdiri di kabupaten Gianyar ingin sekali bisa berpartisipasi aktif untuk bisa membantu memberikan bekal ketrampilan dan mencarikan kerja sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat pedesaan,  dengan adanya pelatihan yang gratis bagi masyarakat ini akan berdampak pada peningkatan tarap hidup masyarakat dan kemakmuran warga di sekitarnya.

Program ini merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan Sumber daya Manusia sebagai modal pengembangan mutu kehidupan.

Kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait, baik instansi pemerintah, lembaga pelatihan maupun kalangan dunia usaha, untuk itu dukungan , bimbingan serta saran dari berbagai pihak  sangat kami harapkan guna pelaksanaan ini lebih lanjut.

Contoh Proposal Permohonan Tenaga Kerja ahli dan terdidik

Pada saat ini perusahaan  kami membutuhkan tenag kerja yang terampil dan mahir untuk bagian operator teknisi pendingin sebanyak 10 orang.

Maka kami bermaksud mengajukan permohonan untuk kerja sama dengan LPK  SINAR KARYA JAA sekiranya dapat mempersiapkan dan mengirimkan tenaga kerja yang sudah dididik dan dilatih oleh LPK sesuai dengan yang kami perlukan.

Sebagai kelengkapan dalam administrasi pada perusahaan kami maka dengan ini kami ajukan persyaratan untuk menjadi calon karyawan PT Sinar Pantja Djaya Semarang  sbb :

Contoh Proposal pelatihan Baby sitter


Dengan mengucap Puji syukur kita panjatkan kehadirat tuhan YME atas rahmad dan karunianya , sehingga LPK “  Surya mandiri “  dapat menyusun proposal pelatihan Baby sitter. Program pelatihan ini disusun sebagai perwujudan peningkatan  fungsi dan peran lembaga pelatihan dalam rangka ikut serta dalam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah termasuk program PKK, pemuda putus sekolah dan juga mengurangi angka pengangguran .

Dipilihnya jenis pelatihan Baby sitter karena banyaknya permintaan dari daerah Jakarta dan kota -  kota besar lainnya,  serta minimnya ketrampilan dan keahlian  masyarakat kabupaten Grobogan sehingga seringkali kalau merantau hanya jadi pembantu rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang tidak memerlukan skill , sehingga dengan pelatihan ini mampu meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia .

Program pelatihan ini sangat strategis karena mampu mengentaskan masyarakat yang kurang mampu dan mencarikan pekerjaan bagi masyarakat yang hanya mampu lulusan SLTP, sehingga dengan pelatihan subsidi program ini mampu  meningkatkan mutu dan derajat kehidupan masyarakat.


Contoh Rantaman Pahargyan Temanten

Hawit Saking punika kanthi andhap asor saha panalongso saking manah, kulo sak kulawarga nyuwun gungan panjenengan sami, mugi Bapak/Ibu saha sanak sadherek kepranan ing penggalih paring pambiyantu, eguh pratikel, soho hanyengkuyung murih saged kalampahan hajat kulo kanthi wilujeng nirboyo nirwikoro.
Wondene Rantaman ingkang sampun karacik kados ing ngandap puniko hawit saking kepareng pambiyantu panjenengan ngaturaken panuwun, mugi-mugi Gusti ingkang Maha  Welas Asih tansah paring kanugrahan dumateng panjenengan sami, Amien.Contoh Kidung untuk acara Midodareni Temanten

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. KAWULA NUWUN DUMATENG PANJENENGAN PARA PEPUNDHEN, PARA SESEPUH, PARA PINISEPUH INGKANG PANTES PINUNDHI SAHA KINABEKTEN. MENAPA DENE PANJENENGANIPUN PARA TAMU KAKU SEMUAWANA PUTRI INGKANG DAHAT KINORMATAN, SAKDERENGIPUN KULA MATUR SUMANGGA LANGKUNG RUMIYIN KULA DEREKAKEN NGUNJUKAKEN PUJA-PUJI SYUKUR WONTEN NGASANIPUN GUSTI ALLAH, INGKANG SAMPUN PARING PINTEN-PINTEN KENIKMATAN DUMATENG KULA PANJENENGAN, KATITIKING DALU PUNIKA KULA PANJENENGAN DIPUN PARENGAKEN SILATURAHMI KANTHI KAWONTENAN SEHAT WALAFIAT MBOTEN WONTEN ALANGAN SATUNGGAL PUNAPA-PUNAPA. WIGATI ACARA ING DALU PUNIKA KULA DIPUN UTUS KALIYAN BAPA.IBU ………………………………………………………………………… SUPADOS ANGUPADI TUMURING WAHYU JODHO INGKANG AWUJUT SEKAR MONCAWARNO UGI SINEBUT KEMBAR MAYANG. KAWULA NUWUN KULA SARAYA JATI DIPUN UTUS KALIYAN BAPA.IBU ………………………………………………………………………………………… SUPADOS ANGUPADI TUMURING WAHYU JODHO INGKANG AWUJUT SEKAR MONCAWARNO UGI SINEBUT KEMBAR MAYANG. KINARYA JANGKEPING PANGGIHING CALON PINANGANTEN KEKALIH. MITURUT WASITA INGKANG DIPUN TAMPI BAPA.IBU ……………………………………………………………………………………….. PAPANDU MINUNGIPUN SEKAR MANCAWARNA PUNIKA WONTEN ING PADHEPOKAN SIKO DADI KABAWAH WEWENGKON SIDO MULYO. REHNING SAMPUN CETHA LAN TERWACA DHAWUH TIMBALAN BAPA.IBU …………………………………………………………………….. KULA ESTEKAKEN, SAMPUN NYUWUN PAMIT. MUGI LAMPAH KULA SARAYA JATI TUMUJU DATENG PADHEPOKAN SIDO DADI TANSAHA PINANGGIH RAHAYU. ALLOH TANSAH PARING PITEDAH KULA SAROYO JATI SAGET HAMBOYONG KEMBAR MAYANG, KA ASTA TUMUJU ING WISMA PAWIWAHAN. KI JATI WASESA 1.TITI TIDHEM SABAWANING RATRI. WIGATINE RIDALU SAMENGKYA. MIDADARENI JATINE. KRENTEGING TYAS NYE-NYUWUN MEMINTA SIH RAHMATING GUSTI. WAHYUNING PALAKRAMA MUGIYA TUMURUN. NDAYANI KANG MENGKU KARSA HAMIWAHA PUTRA PUTRI KANG KINASIH RAHAYU NIR RU BEDA. 2.DU ING NGUNI SAPTA WIDADARIGYA TUMURUN SAKING MARCUKUNDA. NGASTA PUSPITA RINONCE/ MRING SATRIYA KANG LUHUR. KANG WUSLABUH LABET MRING GUSTI GINANJAR WAHYU TAMA. SEKAR DEWA NDARU. KANG SINEBUT KEMBAR MAYANG IKU DADYA SARANA SARAT WIGATI TUMPRAP KANG MANTU PUTRA. 3.PAMINTANE PINI SEPUH SAMI MUGI TEMANTEN SAHABI PRAYA MANUNGGAL SIH SUTRESNANE MYANG BANGKUT ASESUNU. NGUPA BOGA JAN KEPING WAJIB. A TUT SUNGKEM PANERAN MANEMBAH SATUHU TANAPI YAYAH LAN RENA. WEKASANE RAHAYU INGKANG PINANGGIH WINANTU BAGYA MULYA. SARAYA JATI KAWULA NUWUN KYAI KEPARENGA KULA WOSAN. JATI WASESA MANGGA KISANAK PINARAK MLEBET KJEMAWON. MANGGA TA, KEPARENG PINARAK ING PALENGGAHAN INGKANG SAMPUN SUMADYA. SARAYA JATI MATUR NUWUN SANGAT KYAI, SAKDERENGIPUN NYUWUN PANGAPUNTEN, DENE SOWAN KULA SAKADANG BOTEN ATUR CECALA LANGKUNG RUMIYIN. JATI WASESA MBOTEN DADOS PUNAPA KISANAK, SOMANTEN UGI KULA INGGIH NYUWUN PANGAPUNTEN MBAK MENAWI ANGGEN KULA NAMPI KJARAWUHAN PANJENENGAN SAKADANG KIRANG SUBASITA, KULA BADE TANGLET ASMA PANJENENGAN SINTEN LAN SAKING PUNDI, KERAYA RAYA RAWUH ING PADHEPOKAN NGRIKI KISANAK. SARAYA JATI NUWUN INGGIH KYAI, KEPARENGA KULA NEPANGAKEN, KULASA KADANG SAKING ………………………………………………… NAMI KULA SARAYA JATI, DENE WIGATOSIPUN SOWAN KULA PUNIKA PINANGKA DADOS DUTA SARAYA SAKING PANJENENGANIPUN BAPA.IBU ……………………………………………………………………………………….. SAPERLU HANGUPADI TUMURUNING WAHYU JODHO INGKANG SAMPUN CINANDHI WONTEN ING KEMBAR MAYANG. PINONGKA KANGGE SARAT SARANA ANGGENIPUN BADHE KAGUNGAN KERSA NGEMAH EMAHAKEN PUTRA PUTRINIPUN. SARTA KANGGE HANJANGKEPI ING UPACARA PANGIHING SRI TEMANTEN. PUNAPA PANCEN ING NGRIKI DUNUNGIPUN KEMBAR MAYANG KYAI. JATI WASESA NUWUN INGGIH, SADERENGIPUN KULA PRATELA DHUMATENG PANJENENGAN LANGKUNG RUMIYIN KULA UGI NEPANGAKEN BILIH INGKANG KASDUHAMESTANI KULA PUN KI JATI WASESA, DENE PADHEPOKAN KULA MRIKI WINASTAN SIDADADI PANCEN LERES, INGGIH ING PADHEPOKAN SIDADADI NGRIKI PUNIKA CUMANDHOKIPUN SEKAR MANCAWARNA INGKANG SNEBUT KEMBAR MAYANG, NAMUNG NAMINIPUN LANGKUNG JANGKEP INGGIH PUNIKA, KEMBAR MAYANG, KAYU KLEPU DEWANDARU CENGKIR GADING KENDHIT PITU, PUNAPADENE SADAK LAWE. SARAYA JATI MANGGIH KALERESAN KYAI INGGIH PUNIKA INGKANG DIPUN KERSAAKEN DENENG BAPA.IBU ……………………………………………………… INGKANG PUNIKA MUGI WONTENA KEPARENGING PENGGALIH TUMUNTEN KEMBAR MAYANG KEPARENGNA DHUMATENG KULA. DENE MENAWI MAWI PENGAJI PINTEN KERTA AJINIPUN. MENAWI MAWI LELIRUPUNAPA LELIRUNIPUN, WATON KULA SANGET HAMBOYONG KEMBAR MAYANG PUNIKA KYAI. JATI WASESA MITURUT WAWANGSONING JAGAT, MBOTEN SAGET DIPUN TUMBAS KANTHI PUNAPA KEMAWON, NAMUNG SOK SINTENA INGKANG SAGET ANEGESI NAMINIPUN KEMBAR MAYANG KANTHI JANGKEP SAHA TREP. INGGIH PUNIKA INGKANG SAGET HAMBOYONG WUJUDIPUN KEMBAR MAYANG PUNIKA. SARAYA JATI WE LHADALAH, LHA KOK ABOT SANGGANIPUN KYAI, GANDHENG KULA SAMPUN SUMANGGEM DADOS DUTA NGRAMPUNGI, SANADYAN KADOS PUNDI KEMAWON BADE KULA LEKSANANI. NYUWUN PANGESTU KYAI KEMBAR MAYANG KAYU KLEPU DEWANDARU, CENGKIR GADHING KENDHIT PITU, SADAK LAWE. KEMBAR MAYANG TEMBUNG KEMBAR PUNIKA, TEGESIPUN PADHA. TEMBUNG MAYANG PUNIKA TEGESIPUN NUR UTAWI CAHAYA, WONTEN ING KANG MESTANI KEMBANG JAMBE. KEMBAR MAYANG PUNIKA MUJUTAKEN BLENGER ING KAKUNG LAN PUTRI. KAKUNG LAN PUTRI PUNIKA SATEMENIPUN SAMI DENE INGKANG BENTEN WADHAHIPUN DENE NUR UTAWI CAHYA KALA WAU LENGGAHIPUN, ING RASAJATI INGKANG DIPUN WASTANI URIP UTAWI GESANGIPUN. TIYANG JEJODHOHAN PUNIKA MENAWI KEPINGIN LANGGENG. KEKALIHIPUN KEDAH SAGET MENUNGGALAKEN RASANIPUN. INGGIH MANUNGGALING RASAJATI PUNIKA INGKANG SAHET HANGGELAR PAKARTI LUHUR INGGIH PUNIKA INGKANG WINASTAN GARWA UTAWI SIGARANING NYOWO WINASTAN KEMBAR RASANE. KAYU KLEPU DEWANDARU, KAYU KEYUN, KLEPU-KLEPENG. DEWA TITIH INGKANG LUHUR DARU DARAJATING AGESANG, DADOS LORO-LORONE NGATUNGGAL SAMPUN SAGOLONG GAYUT DARAJATING AGESANG. CENGKIR GADHING KENDHIT PITU, CENGKIR KENCENGING PIKIR. GADHING GADANG. KENDHIT PITU, PANGIKET INGKANG KIAT SANGET. DADOS RING KESIPUN LORO LORONE ATUNGGAL SAMYA ANGIKET REOS KATRESNAN. SADAKLAWE BIYEN SANAK SAKI DADI JODHONE KYAI. GADUK KULO NAMUNG SAMANTEN, DENE LERES LAN LEPATIPUN KAWULA SUMANGGAAKEN. JATI WASESA SANG SARAYA JATI, SAARIKMA PINARA SASRAKULA BATEN NYANA BILIH PANJENENGAN INGKANG SANGET ANEGESI KANTHI TREP LAN JANGKEP. MBOK MENAWI INGGIH SAMPUN DADOS KODRATING JAGAT, BILIH PANJENENGAN INGKANG KEWANA HAMBOYONG KEMBAR MAYANG PUNIKA. NAMUNG KAJAWI PUNIKA WONTEN SARAT SARANANIPUN, SEPISAN, PAMBOYONGING KEMBAR MAYANG KKAEMBAN JEJAKA KALIH. KAPING KALIH, CENGKIR GADHING SAK PIRENTOSIPUN KASTA KENYA DHOMAS. KAPING TIGA, LAMPAHIPUN KEMBAR MAYANG KABIWADHA GENDHING ILIR-ILIR. WONDENE KAWEKASAN, MURIH BOTEN ALUM PRADAPA SEKAR MANCA WARNA, SUPADOS DIPUN SARANANI MAWI RENGENG RENGENG KEKIDUNGAN. SARAYA JATI NUWUN INGGIH KYAI, BADHE KULA ESTOK AKEN SADAYA SARAT SARANANIPUN MANAWI WANTEN KIRANG LANGKUNGIPUN KULA NYUWUN LUMUNTURE SEWU SEWU PANGANPUNTEN, SUMANGGA KEPARENGA MIDHANGETAKEN. NUWUN. DANDANGGULA KIDUNGAN 1.ANA KIDUNG RUMEKSA ING WENGI. TEGUH HAYU LUPATA ING LARA. LUPUTA BILAHI KABEH. JIM SETAN DATAN PURUN. PANELUHAN TAN ANA WANI. GUNANE WONG LUPUT. GENI ATEMAHAN TIRTA. MALING ADOH TAN ANA NGARAG MRING KAMI. GUNA DUDUK PAN SIRNA. 2.SAKEHING TARA PAN SAMYA BALI SAKEH NGAMA PAN SAMI AMIRUDA. WELAS ASIH PANDULUNE. SAKEHING PROJO LUPUT, KADI KAPUK TIBA NENG WESI, SAKEHING WISA TAWA, SATO GALAK TUTUT, KAYU AENG LEMAH SANGAR, SOHING LANDAK GUWANE WONG LEMAH MIRING, MYANG PAKIPONING MERAH. 3.PANGGU PAKANING WARAH SAKALIR. NADYAN ARCA, MYANG SAGARA, ASAT TEMAHAN RAHYU KABEH. APAN SARIRA AYU, ANGIDERAN, PRO WIDADARI, RINEKSA PRO MALACKAT, SAKATAHING ROSUL. PAN DADYA SARIRA TUNGGAL, ATI ADAM, UTEKU BAGINDA ESIS. PANGUCAPKU YO MUSO. 4.NAPASKU JENG NABI NGISALI NUWIH. NABI YAKUP PAMIARSA NING WANG YUSUP ING RUPAKU MANGKE. NABI DAWUD SUWARAKU, JENG SULEMAN KASEKTEN MAMI. NABI IBRAHIM NYAWA, EDRIS ING RAMBUTKU, BAGINDA NGALI KULID INGWANG GETIH DAGING NABI UMAR SINGGIH. BALUNG BAGINDA NGUSMAN. 5.SUNGSUM INGSUN PATIMAH LINUWIH, SITI AMINAH BANYUNING ANGGO, AYUP MINONGKA USUSE, NABI NUH JEJANTUNGKU. NABI YUNUS PAN OTOT MAMI, NETRAKU YA MUHAMMAT, PANDULUKU ROSUL, PINAYUNGAN ADAM SARAK, SAMPUN PEPAK SAKATAHING NABI WALI DADYA SARIRO TUNGGAL. 6.WIJI SAWIJI MULANE DADI, APAN PENCAR SAISINING JAGAT, KASA MADAN DENING DATE, KANG MACA KANG ANGRUNGU, KANG ANURAT LAN KANG NIPENI, DADI AYUNING BADAN KINARYA SESEMBUR. YEN WINA CAKNA ING TOYA. KINARYA DUS RORO TUWA AGLIS MARI WONG EDAN NULI WARAS. 7.LAMUN ARSA TULUS NANDUR PARI, PUASAHA SAWENGI SADINA. IDEANA GALENGANE. WACANEN KIDUNG IKU SAKEH NGAMA, SAMI ABALI, YEN SIRO LUNGA PERANG WWATEGENING SEKUL, ANTUKA TIYANG PULUKAN, MUNGSIH IRA REP SIREPTAN ANA WANI, RAHAYU HING PAYUDAN. 8.LAMUN ANA WONG KADENDAKAKI, WONG KABANDA WONG KABATAN UTANG YOGYA WACANEN DEN AGE. WATORO TENGAH DALU PING SAWELAS WATESE SINGGIH, LUWAR KANG BINANDA KANG DI NENDA WURUNG AGLIS MULYA LINU WARAN INGKANG UTANG IKU SINGGIH. INGKANG AGRING NULI WARAS. 9.SING SOPO REKEARSA ANGLA KONI AMUTIHA LAWAN ANA WOHA, PATANG PULUH DINA BAHE, LAN TANGI WEKTU SUBUH, LAN DEN SABAR SAKURAN ATI, INSA ALLAH TINEKAN SAKAR SANIREKU, TUMPRAP SANAK RAKYAT IRA, SAKING SAWABING ILMU PENGIKET MAMI DUKANENG KALI JAGA. SARAYA JATI : KYAI : ATUR KEKIDUNGAN KULA, PINANGKA JANGKEPING SARANA PAMBOYONGING SEKAR MANCAWARNA KIRANG ING SADAYANIPUN, INGKANG MBOTEN DADOS RENANING PENGGALIH MUGI DIAGUNG PANGAK SAMANIPUN. JATI WASESA : SANG SARAYAJATI, SAKING KAPRANANING MANAH KULA, WEDHAL PUNIKA UGI KEMBAR MAYANG KULA PASRAHAKEN SUMANGGA KULA ATURI HANAMPI. SARAYA JATI : KYAI REHNING SAMPUN CEKAP SAMUDAYANIPUN KAWULA NYUWUN PAMIT LAN NYUWUN PANGESTU, MUGI TANSAH MANGGIHA BAGYA MULYA LAMPAH KULA. JATI WASESA : SANG SARAYA JATI, SAPENGKER PANJENENGAN KULA PRANGGAL PUJA SESANTI JAYA-JAYA WIJAYANTI : SIRNA MEMALA PINAYUNGAN SIHING GUSTI HAYU HAYU RAHAYU INGKANG SAMI PINANGGIH. SARAYA JATI : PASRAH HAMENGKU HATI KEPARENG MATUR DHUMATENG BAPA.IBU ………………………………….. INGGIH AWIT SAKING BERKAH SAHA PANGESTU PANJENENGAN KULA SAMPUN KELAMPAHAN HAMBOYONG WUJUTIPUN KEMBAR MAYANG, INGKANG PUNIKA SUMANGGA KULA ATURI NAMPI MUGI SAGEDA KINARYA SARANA DHAUPIPUN INGKANG PUTRA. HAMENGKU GATI ADHIMAS SARAYA JATI, KULA TAMPI KANTHI BINGAHING MANAH, LAN AWIT SAKING SIH PITULUNGAN PANJENENGAN, KULA SAKULAWARGA NAMUNG SAGET HANGATURAKEN GUNGING PANUWUN INGKANG TANPA UPAMI. NUWUN. MATUR NUWUN. GENDHING AYAK – AYAKAN KABABARAKEN, ( P R A N T U ) WEWARAH SUNAN KALIJAGA LAMUN ANA WONG KANG NGGEGURUKAKI, AMILIHA MANUNGSA KANG NYATA, ING BECIK MERTABATE. SARTA KANG WRUHING KUKUM KANG NGIBADAH, LAN INGKANG NGIRANGI, SYOKUR OLEH WONG TAPA ING KANG WUS AMUNGKUL, TAN MIKIR MAWAHING LIYAN. IKU PANTEN SIR GURON NANA KAKE. SARTANE KAWRUG ANA. DHANDANG GULA SIDO ASIH PAMINTAKU NIMAS SIDO ASIH ATUT RUNTUT TANSAH RERUNTUNGAN ING SARINA SAWENGINE DATAN GINGGANG SARABUT LAMUN ADOH CEKETING ATI YEN CEDAK TANSAH MULAT SIDO ASIH TUHU PINDA MIMI LAN MINTUNA AYO KARENG NIMAS ANETEPI WAJIB SIDO ASIH BEBRAYAN…..

Geguritan Lintang lan Pelangi

Lintang lan Pelangi
Yen tak gagas lan tak graita
Kadang kala aku kudu nguyu lan uga kuciwa
Nanging pepestining gusti tan kena kinira
Kabeh jalma manungsa kudu bisa narima
Pirang desa pirang kutha angganku ngalembara
Akeh wanita kang mampir ana ing jiwa raga
Lamun kabeh mau muspra tanpa guna
Yen pepestining Gusti durung tumeka
Bebasan suwe mijet wohing ranti
Yen gusti wis paring idi lan pesti
Cukup telung dina katresnan rinakit dadi
Nganti tumeka saiki gusti mberkahi
Sumeleh rasaku tumuju tresna kang sejati
Tumrap wanita gegantilaning ati
Nganti gusti paring bebungah kang edi lan peni
Sing priya embaning janaka sing putri embaning srikandi
Lintang dan Pelangi
Dadi tanda yekti katresnan suci
Muga Gusti tansah paring idi
Trena nganti kaki-kaki lan nini-nini

Geguritan Pamong Desa

Pamong Desa
Yen kelingan jaman semana
Runtang runtung ngalor ngidul tanpa duga
Nuruti kekarepan golek kesenengan sak dengah papan
Pancen ora maido yen isih dadi nom-noman
Saiki  jaman wis gumanti
Wis dadi niat kang suci kudu nyawiji
Desa Juron kudu dadi gegantilaning ati
Tumrap pamong kang kudu ngabekti
Oja sira cidra ing janji
Tansah siyaga iri sawega ing gati
Kanthi iklas tulusing ati
Sewayah-wayah warga nimbali
Lamun sira tan kena cinitra ala
Gyo jumangkah tumuju gegayuhane  warga
Tan kena mengko tan kena lena
Sira bakal kebak pangalembana