Diberdayakan oleh Blogger.

Contoh naskah ACARA DAUP PANGGIH PANGANTEN

TANARBUKO ACORO INGKANG SEPISAN

Nuwun, sagunging poro tamu kakung sumawono putri, ingkang sinubeng toto krami, kados sampun prayogi pabyoworo bade hambuko lampahing pahargyan ingkang kanthi prasojo ing rikalenggahan puniko.
I. Dene lumadine adicoro ingkang sepisan
Nuninggih atur pambuko …. Trus II – III ……..

RAWUHIPUN TAMU BESAN

Kaulo nuwun, poro tamu kakung miwah putri, awit saking nataling manah kapingin paring pangestu dateng panganten kekalih, sarto  raket rumaketing anggenipun sami bebesanan Bp. ………………………… sekalian ibu, miwah poro kadang sentono sawetawis, kepareng rawuh ing pasamuan puniko. Sugeng rawuh sugeng lenggah, nuwun, …JANTURAN LUMENGSERING LAMARAN

Rampak runtut swaranya anganyut-anyut ungeling pradonggo humuring, tindak iro poro kadang wiro anom iwah poro putri, ingkang nedeng rumagang ing karyo. Nglumengseraken ponang sarat sareno / lamaran.
Dasaripun poro mudi sambodo ing driyo tan mingkuh saliring kewuh, bangkut ngentasi karyo. Eling-eling poro mudi soho mudi minongko kembange deso, milo anggenyo makaryo tansah guyub rukun cihno dados aruming asmo iro.

MIOSIPUN PANGANTEN PUTRI

Kaulonuwun, poro tamu kakung soho putri ingkang dahat kinurmatan, panganten putri sampun purno ngadi busono, kaireng aken dening Ibu ……………………….. kaderekaken sawelawis parogo.
Panganten putri tumunten bade miyos lenggahing palenggahan panganten, dene miosipun panganten putri piyakngarso tangkeping wuri, lamun cinondro ngambar arum, gandane (sekar tejo) sekar monco warno.
Panganthi Panganten : Rr………………… & Rr………..…………
Patah Sakembaran : ………………………… & …………………………

PANGANTEN KAKUNG MLEBET RASAMUAN

Poro tamu kakung miwah putri,
Panganten kakung sapenderekipun sampun toto rakit, ingkang puniko, parogo ingkang kajibah, sumonggo tumunten keparengo hangancarani rawuhipun penganten ing pasamuan tindak ipun panganten ing margi-margi tansah manggihi wilujeng.
Wondene ingkang bade hamapak Bp. ……………………………… dipun derekaken pangombyong sedoyo kel besan.


ACR DAUP PANGGIH PANGANTEN

Poro tamu kakung soho putri ingkang dahat kinurmatan, tumunten bade katindakaken adicoro panggih panganten.
Poro ingkang tinanggenah keparengo nyawisaken pirantos-pirantos sakcekapipun, panggihing panganten karigenaken dening Ibu ……….. awit saking puni, Ibu ……………………. Kaparengo nggandek pengaten putri anuju dateng papaning panggih. Poro tamu kasuwun paring puji pangestu dumateng panganten ke-2
Dene panggihing panganten lamun Cinondro :
Kadyo contoko kang kebalking warih.

Contoh naskah PANYONDRO

PANYONDRO
Paripurno gatiningkang titi laksono panggih
Samono sang pinanganten wus jumeneg jajar
Sumanding sarwi siningemban sinduro dening
Ingkang Ibu. ……… kebrayaning putra sarimbit tinuntun
Rehing kautamen, pinayungan budi rahayu
Wani marang bebener, wedi marang kanistan
Pradonggo hanganyut-anyut ngumandang sang laras,
maya mayungi temanten kekalih kang
nembe daup mangkeno laju manjing
sasono rinenggo
Prapteng unggyan kang tinuju gyo lenggah
ing kursi rinenggo, pinanganten kekalih kawuryan
lir kumo joyo lan ratih,
sang laras moyo memujo manggyo suko Basuki
Tulus widodo rahayu, wibowo salami-laminyo,
Ing ndoyo prapting delahan,
Rukun kebegan tresno Asih
Dadyo sudarsono yekti.

Contoh naskah ATUR PAMBAGYOHARJO

Poro pinisepuh, sesepuh, poro tamu kakung miwah putri ingkang sinuboing toto krami, sawetawis penganten kekalih lenggah anampi sih arupi puji pangestu, saking handiko sedoyo.
Prasasat linabang ing panggalih ingkang dahat suko amar woto suto, tumanduk ing ndawek mangun bujo, kadi kalem karaban ing mamanis, sinanding kastubo manik.
Prentuling prasedyo Bp. ……………….
Doyo-doyo deniarso atur pambagyoharjo wilujeng, kunjuk sangungin poro tamu ingkang minulyo, kadayan saking raos suko amar woto suto angabengku manahipun                         Bp. ………………………..
Ngantos-ngantos mboten kuwawi matur piambak ing narso panjenengan sedoyo awit saking meniko nyuwun Gungan dumateng Bp. ………………………..

Contoh naskah PURANANING PAMBAGIOHARJO, WURSITO WOPO / SABDOTOMO, lan PURNANING SABDOTOMO

PURANANING PAMBAGIOHARJO
Makaten wedaring pangandikanipun Bp. ……………………………. Ingkang kawijil kanthi aris sinausung lukitaning tembung manis, mamuhara, kebaiking sagorowo. Duh, darahing budoyo ingkag sampun kuntap saindenging rat pramudito.
Lubering sih darmp saking adiko sedoyo, ingkang sampun kepreng jumurung ing karso, suko pepuji andeyono dumateng penganten ke-2, ingkang sampun widakdo amambut guno lalining akrami temah jumbuh ingkang sami ginayuh, sembodo ingkang sami sinedyo.

WURSITO WOPO / SABDOTOMO
Poro rawuh kakung putri ingkang dahat kinurmatan, temanten kekalih sampun sowaningarso, clereting netro kawistoro, anggung anggenyo angantu-antu, puji pangestu saking handiko sami,
Prentuling sedyo
Anggenyo mangun brayat wini sudho sinengkaken ing tataraning wredo werdine tankedah mandireng priyonggo.
Mugi antuko kalidumar pandom margining agesang bebrayan. Milo saking puniko keparengo panjenenganipun Bp. ……………… kersoa paring ular-ular dumateng pinanganten kekalih, sumrambah ing sedoyonipun.


PURNANING SABDOTOMO
Makaten, poro rawuh kakung soho putri mliginipun dumateng penganten kekalih.
Wursito woro sampun kaparingaken kanthi gamblang sampun mboten karempit, mugi ndadoso budelaning adi gegaran nggayuh widodo ning polo kromo kados mboten tumpang suh panampi, panjenengan, katan keparengi sami angecakaken ing gesang bebrayan.

Contoh naskah NYRATOS PURNANING PAWIWAHAN lan TEMANTEN JENGKAR TUMU / WIWAHA

Poro tamu kakung soho putri ingkang tuhu sabar drono luhuring budi. Pasamuan pawiwahan sampun andungkap pasipurno / (dereng paripurno).
Minangka pratondo paripuraning pawiwahan, kalanipun ingkang amengku karyo tuwin penganten kekalih sampun samapto anguntapaken kunduripun poro tamu ing sangadaping wiworo pawiwahan. Sakderengipun dumugi prastowo puniko sumangganun, sami kaprayogeaken lelengahan. Sinambi nyrantos paripurnaning pawiwahan. Nuwun.

Pawiwahan tuwin samukawisipun sampun pari purno.
Salajengipun kunjuk ngarsanipun Ibu ………………………………. Kapurih mratitisaken wiragane penganten ke-2 keparengo nggandek penganten kekalih tumuju dateng wiwaraning pawiwahan, saperlu nguntapaken kunudring poro tamu.

Contoh naskah NANGGAPI ATUR PAMIT / PARIPURNO

Assalamualaikum wr wb.

Poro Rawuh kakung soho putri, kacihno pawiwahan sampun paripurno, lumantar pambyoworo, ingkang amengku karyo hamangsuli anganturaken gunging panuwun ingkang tanpo pepindan.
Hawit pepring panjenengan arupi punopo kemawon, sedoyo kirangin buji lan kromo, mugi di agung pangak saminipun.
Mliginipun tumrap jasat kaulo, katah saru siku, hawit kaulo ngrumaois katangan kang tanpo gelar wonten tumpang suhing atur temah tanbakit andamel reno, keparengo ambedah ombaking samodro pangak sami.
Sarto puji kulo, mugi sadoyo manggiho widodo tinebino kehing roso duko cipto, sayuk rukun gumalang manunggal karso.
Temah mimi lan mintuno, asih mring sasomo, kasembadan kang sinudyo, iku mung sajugo anggayuh mulyani roso (setunggal mboko setunggal acara sampun kalampaha kanthi wilujeng lulus raharjo kalis ing rubedo, mboten wonten alangan setunggal menopo milo acara kaulo tutup).
Sugeng kundur dumateng poro tamu sedoyo, rahayu 3x ingkang samipinanggih.

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

Contoh Naskah PANYONDRO MLEBETING PANGANTEN KAKUNG

Panganten kakung teliti tetep tur tangguh, guna lawan kasantikan kajatmikan, jroning nolo lambaran topo brata, karyo tentreme kulo wargo gampang ngupo koyo sandang ledo, gemah ripah toto raharjo jinangkung marang Hyang Suksama.
Salemah topo broto kentar-kentar winar gondo, wido sumirat ambabar tejo maya, saya dangu saya ceto, saya caket soyo malelo, pranata tejaning panganten kakung ingkang binayang karya mijil saking sasana patereman kinanti manjing sasana pawiwahan. Milo kalamun pineta ing wardaya, candrane kadi nalendra ingkang astro ledak sini woko, lenggah ing dampar denta.
Prapteng, ungyan kang tinuju sang pinangantyan kakung soho ingkang samya umiring, lampah, sami dene aparantunan wonten ing wiwaraning pawiwahan.
Nalika samana panganten kakung dahat ngungun, anguningani eden-eden kang angrenggani tawinging wiwara, dumadi saking pradapa manca warna, tinunggulan dening pradapaning wandira, pradapa ran wandira waringin, mulua asri dinulu,
Kumlabeting rontek miwah umbul-umbul ingkang katempuh ing maruta manda, lamun linaras ing suksma entane asung pambagyaharjo marang sang pinanganten kakung lumeber sanggyaning para wargo wandowa ingkang samya umiring gati.
Dupi wus tinata titi tataning wigati, sigra jumangkah sang wimba sora pametuk sekar cempoko mulya inggih sang admaja penganten kakung, saksana , amurweng .. kanda sang wimba sana, dumateng ingkang piniji anampi.