Diberdayakan oleh Blogger.

Wacana pambiwara Pranatacara ing adicara penganten Jawa

Ugi sinebat sound system. Pranata adicara kedah mangesrtos kados pundit mangun karya kaliyan pangrengga swara. Bab tata papan, urutaning gendhing, sasmitaning gendhing, lsp.

Papanipun pranata adicara kepara saged dipuntingali sedaya para rawuh, sampun ngantos adoh sanget, ugi sampun ngantos malah ndhelik.

Amrih kawegigan pranata adicara saged profesional perlu sekolah, kursus, utawi dherek pawiyatan sanesipun. Saged ugi maos buku-buku ingkang sampun wonten ngewrat bab pranata adicara.

Wonten tiyang ingkang gadhah mental waja, mental miyur, sah amental ciyut. Amrih mentalipun kandel kedah kathah gladhen, biasa ngadhepi tiyang kathah (forum), siap ing materi,

Ketewajuhan inggih menika temen-temen anggenipun nindakaken pakaryan, saged rampung ngremenaken.

Pranata adicara tetetp terus sarta prelu gladhen utawi latihan amrih sansaya mekar ilmunipun, landhep yen dipunginakaken, tembenipun katingal wegig, besus, micara.


Contoh Surat Peminjaman Gedung

Wonosari, 18 September 2017

Nomor : 002/I /2017
Lampiran : 1 lembar
Hal : Permohonan peminjaman gedung


Kepada
Pimpinan Gedung Haji Wonosari
di tempat

Assalamu’alaikum Wr Wb
Dalam rangka memperingati tahun baru hijriah 1439 H pada 20 September 2017, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Wonosari bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan Pentasharrufan Zakat dan Pentas Seni dengan tema “Muhammadiyah peduli, empati, dan berbagi dalam apresiasi seni”. yang akan diselenggarakan pada
Hari/tanggal : Rabu, 20 September 2017
Waktu : 19.30 WIB – selesai
Tempat : Gedung Haji Wonosari
Maka dari itu, kami selaku panitia kegiatan Pentasharrufan Zakat dan Pentas Seni bermaksud untuk meminjam tempat yaitu Gedung Haji Wonosari pada waktu dan tanggal diatas guna lancanya  kegiatan ini. Untuk rundown acara dan berkas-berkas yang lain, sudah kami lampirkan bersama surat ini.
Demikian surat peminjaman tempat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Wonosari, 18 September 2017
Ketua Panitia(H. Joko Purnomo)

Cerkak: SIMBOK WELASMU NENG NGENDI?

“Simbok, welasmu neng ngendi?” pitakonku makaping-kaping ora ana wangsulan. Nadyan pitakon mau tak tujokake marang simbok, nanging simbok lunga neng ngendi. Embuh, menawa aku takon bapak, wangsulane ora cetha, mbulet dadi mbingungke atiku. Senajan aku dhewe ngerti, menyang ngendi saiki lungane simbok. Nanging aku ora bisa crita kanthi gamblang, kepiye anggonku crita marang kabeh wong, utamane marang kulawargane bapakku.
    Ora tak selaki, aku saiki urip saomah karo simbah lan cedhak karo mbokdheku. Sing ateges bapakku sing nggula wenthah aku sarta simbah lan mbokdheku. Apa dheweke luput menawa nggula wenthah aku ? Sing kudune duwe wajib ora liya simbok lan bapakku.
    “Oh, Simbok. Simbok kudune ngerti kahananku menawa aku mbok tinggal nganti sasen-sasen. Ora amarga aku wedi keluwen utawa bapakku galak, ora Mbok. Sak tenane simbok aneng ngendi, lan ngapa ? Ngapa simbok kudu pisah karo aku ? Upama pisah karo bapak, simbok bisa. Nanging tenane mbok, apa Simbok bisa pisah karo aku ? Saiki aku kaya bocah lola. Sing kudune saben dina diawasi, digula wenthah, yen dolan durung mulih digoleki. Yen bengi mapan turu dikongkon sinau banjur didongengke. Nanging saiki aku mung bisa ngalamun, mbok. Lan yen awan kakehan dolan sarta nakal, aku pengin simbok nyethoti pupuku, malah kepara nggebug nganggo srandhal jepit. Aku kangen, mbok. Aku saiki nangis, luhku netes ing pipi loroku. Apa simbok ora krasa tangise anakmu …?”
    Mengkono kandhane atiku. Bocah sing lugu crita marang sapa wae, kalebu marang Gusti Allah. Aku isih lungguh ana sekolah dasar kelas telu.
    “Le, aku iki Simbokmu uga” mengkono kandhane mbokdheku. Tembung kang kaya mangkono saupama ora dikandhakake, atiku ngerti, wong nyatane mbokdheku gemati marang aku, nganggep aku iki anake, najan mbokdheku kalebu galak, nanging sayang marang aku. Aku lila, yen aku nakal aku diciwel. Nanging ora, kajaba mbok dheku mung banter ndukani aku marga aku ora nurut karo ngendikane mbokdheku. Malah yen aku ladakan karo Mas Risang, aku sing dibela, dudu Mas Risang senajan aku salah. Nanging aku nglenggana, aku banjur dituturi menawa sak temene aku sing luput.
    “Mbok, Mas Risang nakali aku. Nendhang manukku !”
    “Ora dhing, Kukuh sing nendhang !”
    “Mas Risang !”
    “Kukuh … !” Padudon mau kulina tak lakoni. Nanging bola-bali mbokdheku tetep wae mbela aku. Sing kudune mbela kuwi simbokku, nanging embuh simbok ora ana. Apa simbok pancen wis lali marang aku.
    “Mbok, kowe bisa lali marang bapak, nanging aku ngerti, kowe ora bakal lali marang aku. Sing jare, aku ik cuwilane getih dagingmu, Mbok” kandhaku melu-melu kaya tembunge wong dewasa.
    Awakku dadi tambah ireng geseng marga kakehan dolan lan ora manut kandhane mbokdhe apa dene simbah. Bapakku ora ngerti kahanan saben dinane, kajaba yen prei nyambut gawe, marga yen awan kudu nyambut gawe kanggo nyukupi butuhe anak-anake. Yen mulih wis wayah bengi, jam pitu. Kuwi wae kudu umbah-umbah utawa nyetlika klambi seragamku lan seragame mbakyuku. Kathik mbakyuku durung ngerti gawean. Dadi bapakku mung bisa ngawasi anak-anake wayah bengi.
    “Simbok. Kowe kena pisah karo bapak, nanging kenapa aku lan mbakyu Pembayun kudu mbok tegakke pisah. Aku lan mbak Ayun kaya godhong garing sing dirumat simbah, bapak lan mbokdheku. Simbok, banjur ngendi dununge hake anak marang wong tuwa ? Kuwajibane simbok marang anak-anake nalika isih cilik-cilik. Mbok, aku nganti ora bisa nangis, kepriye carane nangis, wong luhku wis asat. Panyawangku sasat ora duwe teges, apa tegese panyawangku marang kahanan, apa maneh marang simbok. Apa simbok wis lali tenan karo aku lan mbak Ayun ?”
*****
    Aku playon wayah awan karo kanca-kancaku. Kumandhange adan Ashar wis keprungu.
    “Lee, Kuuh … ! TPA nggone Pakdhe Samin. Eling kandhane Pakdhe lho. Jare kowe janji nurut Pakdhe arep TPA,” pambengoke mbokdheku marang aku. Ngelingake aku supaya aku sinau maca Alqur’an ing taman pendidikan Alqur’an kaya pakone pakdheku. Marga makaping-kaping aku didhawuhi mbokdhe ora tau mangkat. Nanging nalika aku didhawuhi pakdhe, aku manut.
    Mulih TPA dolan, adus, sinau, nonton TV njur mlebu kamar. Arep turu ora bisa. Mataku kethap-kethip kelingan simbok neng ngendi. Apa simbok uga mikirake aku ? Njur ana ngendi dununge tresnane simbok marang anak tanpa teba? Iki salahe sapa, mbok ? Salahe Bapak? Utawa salahe SImbok ? Utawa salahku lan salahe mbak Ayun ?. Mbok, aku ora ngerti, kudu nyalahke sapa. Aku ora ngerti, nganti kapan aku nandhang nasib kelangan simbok sing lali marang aku ? Kowe rak isih eling karo aku lan Mbak Ayun, ta mbok ? Swaraku karo mbrebes, sak bisa-bisa aku ngeremake mripat. Turu. ***

Contoh Proposal mendapatkan Bantuan Program Pelatihan dan Produktivitas Depnaker

LPK Sinar karya mandiri  yang berdiri di kabupaten Gianyar ingin sekali bisa berpartisipasi aktif untuk bisa membantu memberikan bekal ketrampilan dan mencarikan kerja sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat pedesaan,  dengan adanya pelatihan yang gratis bagi masyarakat ini akan berdampak pada peningkatan tarap hidup masyarakat dan kemakmuran warga di sekitarnya.

Program ini merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan Sumber daya Manusia sebagai modal pengembangan mutu kehidupan.

Kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait, baik instansi pemerintah, lembaga pelatihan maupun kalangan dunia usaha, untuk itu dukungan , bimbingan serta saran dari berbagai pihak  sangat kami harapkan guna pelaksanaan ini lebih lanjut.

Contoh Proposal Permohonan Tenaga Kerja ahli dan terdidik

Pada saat ini perusahaan  kami membutuhkan tenag kerja yang terampil dan mahir untuk bagian operator teknisi pendingin sebanyak 10 orang.

Maka kami bermaksud mengajukan permohonan untuk kerja sama dengan LPK  SINAR KARYA JAA sekiranya dapat mempersiapkan dan mengirimkan tenaga kerja yang sudah dididik dan dilatih oleh LPK sesuai dengan yang kami perlukan.

Sebagai kelengkapan dalam administrasi pada perusahaan kami maka dengan ini kami ajukan persyaratan untuk menjadi calon karyawan PT Sinar Pantja Djaya Semarang  sbb :

Contoh Proposal pelatihan Baby sitter


Dengan mengucap Puji syukur kita panjatkan kehadirat tuhan YME atas rahmad dan karunianya , sehingga LPK “  Surya mandiri “  dapat menyusun proposal pelatihan Baby sitter. Program pelatihan ini disusun sebagai perwujudan peningkatan  fungsi dan peran lembaga pelatihan dalam rangka ikut serta dalam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah termasuk program PKK, pemuda putus sekolah dan juga mengurangi angka pengangguran .

Dipilihnya jenis pelatihan Baby sitter karena banyaknya permintaan dari daerah Jakarta dan kota -  kota besar lainnya,  serta minimnya ketrampilan dan keahlian  masyarakat kabupaten Grobogan sehingga seringkali kalau merantau hanya jadi pembantu rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang tidak memerlukan skill , sehingga dengan pelatihan ini mampu meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia .

Program pelatihan ini sangat strategis karena mampu mengentaskan masyarakat yang kurang mampu dan mencarikan pekerjaan bagi masyarakat yang hanya mampu lulusan SLTP, sehingga dengan pelatihan subsidi program ini mampu  meningkatkan mutu dan derajat kehidupan masyarakat.


Contoh Rantaman Pahargyan Temanten

Hawit Saking punika kanthi andhap asor saha panalongso saking manah, kulo sak kulawarga nyuwun gungan panjenengan sami, mugi Bapak/Ibu saha sanak sadherek kepranan ing penggalih paring pambiyantu, eguh pratikel, soho hanyengkuyung murih saged kalampahan hajat kulo kanthi wilujeng nirboyo nirwikoro.
Wondene Rantaman ingkang sampun karacik kados ing ngandap puniko hawit saking kepareng pambiyantu panjenengan ngaturaken panuwun, mugi-mugi Gusti ingkang Maha  Welas Asih tansah paring kanugrahan dumateng panjenengan sami, Amien.